Notifikasi

Kumaha Wangun Rumpaka Kawih Kiwari Teh


Kumaha Wangun Rumpaka Kawih Kiwari Teh

1.naon anu disebut rumpaka kawih teh? 2.naon anu jadi garapan pangajaran basa dina rumpaka teh? 3.dina wangun naon umumna rumpaka kawih sunda buhun teh? 4. kumaha wangun rumpaka kawih kiwari teh? 5.naon anu dimaksud musikalisasi puisi teh?tolong jawab ya.....

Daftar Isi

1. 1.naon anu disebut rumpaka kawih teh? 2.naon anu jadi garapan pangajaran basa dina rumpaka teh? 3.dina wangun naon umumna rumpaka kawih sunda buhun teh? 4. kumaha wangun rumpaka kawih kiwari teh? 5.naon anu dimaksud musikalisasi puisi teh?tolong jawab ya.....


Jawaban:

5. Nu dimaksad Musikalisasi puisi pnginten.

Musikalisasi/dtamatisasi puisi nyaeta maca sajak bari dipirig atawa dibarengan ku sora musik, katut gerakan (akting) anu macana.

mau jawab pas ngirimnya.. sll ada kata tidak boleh karna ada bahasa yg kasar. lah jadi bingung gimana mau jawabnya..


2. 1. Naon anu disebut rumpaka kawih téh?2. Naon anu jadi garapan pangajaran basa dina rumpaka kawih?3. Dina wangun naon umumna rumpaka kawih Sunda buhun téh?4. Kumaha wangun rumpaka kawih kiwari téh?5. Naon anu dimaksud musikalisasi puisi téh?​


Jawaban:

1. rumpaka kawih teh nyaeta kekecapan Atawa lirik nu Aya dina hiji Kawi. Kawi nyaeta salahhiji rupa lagu Sunda

Penjelasan:

maaf ya aku cuman no 1 doang

semoga bermanfaat buat kalian ☺️☺️


3. Pikeun maham eusi pedaran kawih, jawab pananya di hadap 1)naon anu disebut rumpaka kawih teh?2)naon nu jadi garapan pelajaran basa dina rumpaka kawih?3)dina wangun naon umum na rumpaka kawih Sunda buhun teh?4)kumaha wangun rumpaka kawih kiwari teh?5)naon nu di maksud musikalisasi puisi?dijawab semua sabi lah yaa(◕ᴗ◕✿)​


Jawaban:

1.Rumpaka kawih nyaeta kekecapan atawa lirik nu aya dina hiji kawih. Kawih nyaeta salah sahiji rupa lagu Sunda.

2.Nu jadi garapan pangajaran basa dina rumpaka kawih nyaeta unsur sastra nu aya dina rumpaka kawih.

3.Umumna wangun rumpaka kawih buhun nyaeta dina wangun sisindiran

4.Wangun rumpaka kawih kiwari mah bebas. Ditilik tina wangun rumpakana, kawih teh mangrupa karya sastra dina wangun puisi anu henteu kaiket ku aturan. Kawih kiwari mah rumpakana bebas, nyaeta bebas saperti rumpaka sajak anu henteu kaiket ku aturan oge. Dina nyieun kawih, anu ngarang kawih kiwari mah geus henteu merhatikeun deui kana jenis-jenis kawih.

5.Musikalisasi puisi nyaeta hiji tarekah sangkan hiji puisi miboga wirahma. Loba anu miboga pamadegan yen musikalisasi puisi teh nyaeta puisi anu dibarengan ku musik. Dina sastra atawa puisi Sunda istilah musikalisasi bisa leuwih jelas ku ayana istilah wirahma jeung purwakanti. Dina puisi Sunda loba dibahas ngeunaan wirahma jeung purwakanti atawa padeukeutna sora antar kekecapan anu aya dina hiji puisi.

Maaff kalo salah:(


4. BAHASA SUNDAMaham Eusi PedaranJawab Pananya Dihandap!1. Naon anu di sebut Rumpaka Kawih?2. Naon anu jadi garapan pangajaran basa Dina Rumpakakawih?3. Dina Wangun naon umumna Rumpaka kawih SundaBuhun teh?4. Kumaha Wangun Rumpaka kawih Kiwari teh?5. Naon anu di maksud musikalisasi puisi teh?​


1Rumpaka kawih nyaeta kekecapan atawa lirik kawih. Kawih mangrupakeun lalaguan Sunda anu kaasup kana seni sora.

2unsur sastra na

3dina wangun sisindiran

4wangun rumpaka kawih Kiwari mah bebs

5hiji tarekah sangkan hiji puisi tejh miboga wirahma


5. 1.Naon anu disebut rumpaka kawih teh? 2.Naon anu jadi garapan pangajaran basa dina rumpaka teh? 3.Dina wangun naon umumna rumpaka kawih sunda buhun teh? 4. Kumaha wangun rumpaka kawih kiwari teh? 5.Naon anu dimaksud musikalisasi puisi teh?tolong jawab ya.....


kawih teh jadi bagian tina kabengharan seni sunda

ngabela bangsa jeung negara

ngelerepken bahasa

karatagan pahlawan

hiji tarekah sangkan hiji puisi miboga wirahma


6. Kumaha wangun rumpaka kawih kiwari teh


Wangun rumpaka kawih kiwari mah bebas. Ditilik tina wangun rumpakana, kawih teh mangrupa karya sastra dina wangun puisi anu henteu kaiket ku aturan. Kawih kiwari mah rumpakana bebas, nyaeta bebas saperti rumpaka sajak anu henteu kaiket ku aturan oge. Dina nyieun kawih, anu ngarang kawih kiwari mah geus henteu merhatikeun deui kana jenis-jenis kawih.

Jenis-jenis kawih nu aya nyaeta saperti kawih tangtung, kawih panjang, kawih lalangunan, kawih bongbongkaso, kawih parerane, kawih sisindiran, kawih bwatuha, kawih babatranan, kawih porod eurih, kawih sasambatan, kawih igel-igelan. Tapi, dina nyieun kawih, anu ngarang kawih kiwari mah geus henteu merhatikeun deui kana eta jenis-jenis kawih.

Kawih beda jeung tembang. Ari tembang mah nyaeta wangun puisi anu kaiket ku aturan, nyaeta aturan pupuh. Aturan nu aya dina pupuh disebut guru wilangan jeung guru lagu. Salian ti guru wilangan jeung guru lagu, unggal pupuh oge miboga watekj anu beda-beda. Jadi, kawih teu kaiket ku guru wilangan, guru lagu jeung watek.


Belajar lebih banyak tentang "Kawih" dalam bahasa Sunda di :

brainly.co.id/tugas/382562

brainly.co.id/tugas/3010047

brainly.co.id/tugas/11538576


Kategori Soal : Bahasa Sunda - Kawih

Kelas : VIII (2 SMP)

Kata Kunci : Kawih, rumpaka kawih kiwari


7. 1.kumaha wangun rumpaka kawih kiwari teh?2. naon anu di maksud musikalisasi puisi teh


membaca puisi dengan diiringin musik

Video Terkait


Join the conversation
Post a Comment
Top comments
Newest first
Table of Contents
Link copied successfully.