Notifikasi

Kumaha Carana Ngangkat Darajat Ki Sunda Teh


Kumaha Carana Ngangkat Darajat Ki Sunda Teh

4.Ulah kumaha seueun Pajajaran teh? 5.Kudu kumaha miara Pakaya teh? 6.Naha urang kudu Turen Kana harta Banda? 7.Kumaha carana ngangkat darajat Ki Sunda teh? 8.Bakal kumaha saupama Sunda diraksa Jeung dirumat? 9.Bakal kumaha Nagri Indonesia supama Sunda kukuh? 10.Saha anu boga tanah Sunda nu Endah iyeu teh?

1. 4.Ulah kumaha seueun Pajajaran teh? 5.Kudu kumaha miara Pakaya teh? 6.Naha urang kudu Turen Kana harta Banda? 7.Kumaha carana ngangkat darajat Ki Sunda teh? 8.Bakal kumaha saupama Sunda diraksa Jeung dirumat? 9.Bakal kumaha Nagri Indonesia supama Sunda kukuh? 10.Saha anu boga tanah Sunda nu Endah iyeu teh?


Jawaban:

gk bisa bahasa sunda

Penjelasan:

aku orang Jawa


2. kelompok 4 1.sabaraha jumlah engang dina unggal jajaran jeung naon sora tungtungna? 2.Kudu kumaha ngangkat darajat Ki Sunda teh? 3.Kudu dikumahakeun Sunda teh? 4.Bakal kumaha amun Sunda di rumat? ​


Jawaban:

Kategori Soal : Bahasa Sunda - Kawih

Kelas : Smp/SD

Pembahasan :

Ditilik tina wangun rumpakana, kawih oge kaasup kana karya sastra Sunda dina wangun ugeran atawa puisi. Dina puisi Sunda, jumlah engang unggal padalisan disebut guru wilangan. Sedengkeun sora tungtung unggal padalisan disebut guru lagu. Di handap ieu nyaeta jumlah engang jeung sora tungtung unggal padalisan atawa guru wilangan jeung guru lagu dina kawih Tanah Sunda :

TANAH SUNDA

Tanah Sunda gemah ripah (8-a)

Nu ngumbara suka betah (8-a)

Urang sunda sawawa (7-a)

Sing toweksa perceka (8-a)

Nyangga dharma anu nyata (8-a)

Seuweu Pajajaran (6-a)

Muga tong kasmaran (6-a)

Sing tulaten jeung rumaksa (8-a)

Miara pakaya memang sawajibna (12-a)

Geten titen rumawat tanah pusaka (12-a)

Titen kana harta banda (8-a)

Mo kaduhung waktu jaga (8-a)

Anu lian moal bisa (8-a)

Ngatur ngolah jeung ngariksa (8-a)

Gembleng sauyunan (6-a)

Singkil babarengan (6-a)

Ngangkat darajat Ki Sunda (8-a)

Sunda kukuh kuat diraksa dirumat (12-a)

Pasti jembar wibawa Indonesia (12-a)

Sabenerna istilah guru wilangan jeung guru lagu teh biasa digunakeun dina wangun puisi nu kaiket ku aturan, saperti aturan nu aya dina pupuh. Sedengkeun kawih mangrupa wangun puisi nu teu kaiket ku aturan. Sanajan kitu, unggal kawih tetep bisa "diidentifikasi" guru wilangan jeung guru laguna, saperti guru wilangan jeung guru lagu kawih Tanah Sunda di luhur.

Jadi, guru wilangan jeung guru lagu nu aya dina hiji kawih ngan saukur bisa "diidentifikasi", tapi guru wilangan jeung guru lagu henteu ngiket hiji kawih. Beda jeung guguritan atawa wawacan, guru wilangan jeung guru lagu ngiket kana hiji guguritan atawa wawacan. Kusabab kitu guguritan atawa wawacan mangrupa puisi nu kaiket ku aturan. Sedengkeun kawih mangrupa puisi nu teu kaiket ku aturan.

jadikan Jawaban terbaik ya


3. 7.kumaha carana ngangkat darajat ki Sunda teh​


Jawaban:

Gembleng sauyunan ,Singkil babarengan

Penjelasan:

maaf kalo salah


4. 4.Ulah kumaha seuweu pajajaran teh?5.kudu kumaha miara pakaya teh?6.naha urang kudu titen kana harta banda?7.kumaha carana ngangkat darajat Ki Sunda teh?8.bakal saupama Sunda diraksa jeung dirumat9.bakal kumaha nagri indonesia saupama Sunda kukuh?10.Saha nu boga tanah Sunda nu endah ieu teh?​


Jawaban:

6.karena harta sagalana,jadi urang kudu ngajaga harta benda

7.sunda kukuh kuat diraksa dirumat

8.pasti jembar wibawa indonesia

Penjelasan:

maaf kalau salah


5. apa artinya bahasa sunda kumaha carana nyieun misro teh


bagaimana cara membuat misro itubagaimana cara membuat misro itu??

6. 1. Kudu kumaha urang sunda teh?2. Ulah kumaha seuweu Pajajaran teh?3. Kudu kumaha miara Pakaya teh?4. Naha urang kudu titen Kana harta banda?5. Kumaha carana ngangkat darajat Ki Sunda teh?6. Bakal kumaha saumpama Sunda diraksa Jeung dirumat?7. Bakal kumaha Nagri Indonesia saupama Sunda kukuh?8. Saha NU boga tanah Sunda nu Endah ieu teh?​​


Jawaban:

1.kudu wibawa,gemah Ripah,Endah.

2.kudu daek miara tur ngajaga tanah Sunda,Sangkan indonesia jembar wibawa.

3.dari kudu kumaha miara Pakaya teh.

4.karna harta sagalana,dadi urang kudu ngajaga harta benda.

5.sundah kukuh kuat diraksa dirumat.

6. ???

7.pasti jembar wibawa Indonesia.

8.bu Pati jeng pak Dedi.

Penjelasan:

MAAFKLOSALAH:)

SEMOGABERMANFAAT:)


7. kudu kumaha ngangkat darajat ki sunda teh​


Jawaban:

sunda kukuh kuat diraksa dirumat

Penjelasan:

maaf kalau salah:'D

jadikan jawaban tercerdas ya

Video Terkait


Join the conversation
Post a Comment
Top comments
Newest first
Table of Contents
Link copied successfully.